Byer i vandbalance – Vurdering af regnafstrømningens kvalitet før og efter rensning

Byer i vandbalance – Vurdering af regnafstrømningens kvalitet før og efter rensning

Beskrivelse

Innovationskonsortiet Byer i Vandbalance har udviklet systemer til at håndtere klimaforandringer og sikre bæredygtig udnyttelse af vandressourcen. En “by i vandbalance” forbruger kun så meget vand, at de naturlige vandressourcer (med genbrug) ikke overudnyttes – en “by i vandbalance” forbedrer hele tiden kvaliteten af vandkredsløbet ved at fjerne miljøskadelige stoffer før regnvand og spildevand sendes ud af byen – en “by i vandbalance” skaber en stærk grøn struktur, der håndterer regnvand, dæmper klimaforandringer, forbedrer bynaturen, og øger byboernes velbefindende.

I forbindelse med Byer i vandbalance er der udgivet 10 notater.

Her er notat 5 – Byer i vandbalance – Vurdering af regnafstrømningens kvalitet før og efter rensning

Håndtering af regnafstrømning i byens landskab ved hjælp af lokal afledning af regnvand (LAR) har mange klima- og naturmæssige fordele, men regnafstrømning fra især trafikerede overflader kan indeholde en lang række stoffer, der kan være miljø- og sundhedsskadelige. Hvor alvorlig en risiko, der er tale om, afhænger af både stofkoncentration og recipientsårbarhed, og analyse af regnafstrømning kan derfor være nødvendigt i den konkrete situation. Selvom vurdering af vandkvalitet i regnafstrømning principielt set er enkelt – indhent prøver af regnafstrømning, analysér, og sammenlign resultatet med myndighedskrav – kræver det i praksis grundige overvejelser dels i forhold til valget af regnhændelser og måleparametre dels i fortolkningen af resultaterne.

Deltagende parter i Byer i Vandbalance:

 • HOFOR
 • Aarhus Vand
 • Vandcenter Syd
 • Spildevandscenter Avedøre
 • Københavns Kommune
 • Århus Kommune
 • Odense Kommune
 • Per Aarsleff A/S
 • Wavin
 • Orbicon
 • Københavns Universitet (KU)
 • Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
 • Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS)
 • Teknologisk Institut (TI)
 • DHI

PDF