Byer i vandbalance – anlæg af vejbede

Byer i vandbalance – anlæg af vejbede

Beskrivelse

Innovationskonsortiet Byer i Vandbalance har udviklet systemer til at håndtere klimaforandringer og sikre bæredygtig udnyttelse af vandressourcen. En “by i vandbalance” forbruger kun så meget vand, at de naturlige vandressourcer (med genbrug) ikke overudnyttes – en “by i vandbalance” forbedrer hele tiden kvaliteten af vandkredsløbet ved at fjerne miljøskadelige stoffer før regnvand og spildevand sendes ud af byen – en “by i vandbalance” skaber en stærk grøn struktur, der håndterer regnvand, dæmper klimaforandringer, forbedrer bynaturen, og øger byboernes velbefindende.

I forbindelse med Byer i vandbalance er der udgivet 10 notater.

Her er notat 3 – Anlæg af vejbede, erfaringer fra vejbede i Brøndby og København.

Formålet med etablering af regnbede i Brøndby og København er at afprøve, demonstrere og dokumentere muligheden for håndtering af vejvand ved etablering af regnbede og faskiner før nedsivning af vejvandet. Projekterne er en del af et fireårigt forsøgsprojekt under innovationskonsortiet Byer I Vandbalance (BIV), der omfatter private og offentlige aktører inden for vandsektoren. Problematikken omkring sikring af en tilpas kvalitet af vejvandet før nedsivning til grundvand eller udsivning/udledning til vandløb m.v. er dog betydelig, og kræver en markant indsats. Der er desuden en række udfordringer knyttet til design af transportveje for afstrømningen, når nedløbsbrønde blændes og vandet skal dirigeres til magasinerings- og rensningsenheder. Ambitionen med dette delprojekt er at udvikle og afprøve lokale løsninger til rensning og nedsivning af  vejvand igennem filterjord. I notatet er angivet nogle af de erfaringer som etablering af bedene har givet.

Deltagende parter i Byer i Vandbalance:

 • HOFOR
 • Aarhus Vand
 • Vandcenter Syd
 • Spildevandscenter Avedøre
 • Københavns Kommune
 • Århus Kommune
 • Odense Kommune
 • Per Aarsleff A/S
 • Wavin
 • Orbicon
 • Københavns Universitet (KU)
 • Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
 • Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS)
 • Teknologisk Institut (TI)
 • DHI

PDF

Hent PDF